אישור מלכר – רישום במס ערך מוסף

רישום העמותה – משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לרישומה של עמותה

אישור שינוי שם עמותה – משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לשינוי שם

אישור ניהול ספרים – רשות המסים בישראל

אישור ניכוי במס מקור – רשות המסים בישראל

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46– רשות המסים בישראל

אישור ניהול תקין – רשות התאגידים

שיתופי פעולה