אישור מלכר – רישום במס ערך מוסף

תעודה לרישומה של העמותה– משרד הפנים, רשם העמותות

אישור שינוי שם העמותה – משרד הפנים, רשם העמותות, תעודה לשינוי שם

אישור ניהול ספרים – רשות המסים בישראל

אישור לצורך ניכוי מס – רשות המסים בישראל

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46– רשות המסים בישראל

אישור ניהול תקין– רשות התאגידים

 

שיתופי פעולה